[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tex khó nhằnGói vntex xài option mặc định là tcvn, gói Vietnam xài option mặc định là utf8, nên Hiếu chỉ cần xài 
   \userpackage{vietnam}
là đủ.

Việc thay đổi này mình đề xuất với a Thành cách đây mấy năm. Tuy nhiên có lẽ không có tác dụng mấy vì mọi người vẫn quen với cách xài cũ =))

On Wed, 2 Mar 2016 09:58:47 +0100
Hieu Bui <[email protected]> wrote:

> "MS Words" de hon a.
> 
> Theo nhu chau nho' ko nham, thi phai chinh trong texmaker de no su
> dung UTF-8 va sau do dung goi language Vietnam trong latex.
> 
> \usepackage[utf8]{inputenc}
> \usepackage[utf8]{vietnam}
> 
> Chuc vui && xin loi moi nguoi vi go tieng viet ko dau (do dung
> windows va ko dc cai phan mem go tieng viet :3)
> H.
> 
> 2016-03-02 9:47 GMT+01:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> 
> >
> > Bác xài Lyx cho dễ ạ :D
> >
> > On Wed, 2 Mar 2016 00:36:22 -0800 (PST)
> > maikhai <[email protected]> wrote:
> >  
> > > Vào 11:07:01 UTC+7 Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016, Nguyen Quang
> > > đã viết:
> > >  
> > > > Nói chung là
> > > > $ pacman -S texlive-most texlive-langextra  
> > >
> > > Chạy dòng lệnh này thì hình như là reinstall hầu hết, khi xong mở
> > > texmaker thì cũng ok, chọc ra được giao diện tiếng Việt
> > > (attachement), nhưng chưa gõ Việt được. (Máy vẫn đang xài
> > > ibus-unikey). Phải tắt ibus đi chăng? Và cần có gì thêm để gõ ra
> > > tv?
> > >
> > > [Ủa sao nhấn "Đính kèm tệp" không có gì hè?]
> > >  
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 6 dog years old.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160302154729.1c7fc5ef%40icy.bar
> > .
> >  
> --
I am ... 6 dog years old.