[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tex khó nhằn> Nói chung là
> $ pacman -S texlive-most texlive-langextra

Xem kỹ thì hệ thống đã cài gói texlive-langextra-2015.38429-1 rồi. Vấn đề có vẻ như fonconfig hay .font gì đó chưa được xử lý đúng nên texmaker hoặc lyx chưa nhận UTF-8 chăng?

Có một lệnh "ln -s" nào đó cho vụ này thì phải nhưng mình chưa tìm ra đường d64n chính xác.