[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: fcitx không chịu VNI?Gõ tiếng Việt với fcitx trong Arch xfce4:

* Trước hết cần gỡ ibus-unikey khỏi hệ thống. Tiếp theo,
* Vào https://wiki.archlinux.org/index.php/fcitx, làm theo hướng dẫn. 
Với Arch64 (Linux localhost 4.4.1-2-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Feb 3 
13:12:33 UTC 2016 x86_64 GNU/Linux)
Cần chạy:
 
# pacman -S fcitx-unikey
# pacman -S ttf-hannom
# pacman -S fcitx-configtool
# pacman -S fcitx-im (All)

Dán 3 dòng sau vào .xinitrc hoặc .xprofile (quất luôn cả hai vì không 
nắm rõ :)

export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export [email protected]=fcitx

Chuột phải vào icon fcitx để ấn định kiểu gõ, vv...
Nếu cần, chạy # fcitx-diagnose để soát coi còn gì rắc rối.
Reboot. 
Fcitx sẽ autostart. Nhấn Ctrl+Space để chuyển kiểu nhập. 

Kết quả:
Gõ tốt trong xcfe4-terminal, firefox, note, mousepad, libreoffice. 
Trong UXterm và xterm có vấn đề tuy vẫn cho ra tiếng Việt.

Ghi mấy dòng cài đặt theo history, có thể sót.
Mong các bạn sửa giùm các chỗ sai, và bổ sung cài đặt trong các môi 
trường kde, gnome, MATE, vv. Cám ơn.

[[email protected] ~]$ fcitx-diagnose
# System Info:
1. `uname -a`:

    Linux localhost 4.4.1-2-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Feb 3 13:12:33 UTC 2016 x86_64 GNU/Linux

2. `lsb_release`:

  `lsb_release` not found.

3. `/etc/lsb-release`:

  `/etc/lsb-release` not found.

4. `/etc/os-release`:

    NAME="Arch Linux"
    ID=arch
    PRETTY_NAME="Arch Linux"
    ANSI_COLOR="0;36"
    HOME_URL="https://www.archlinux.org/";
    SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/";
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/";

5. Desktop Environment:

  Desktop environment is `xfce`.

6. Bash Version:

    BASH_VERSION='4.3.42(1)-release'

# Environment:
1. DISPLAY:

    DISPLAY=':0.0'

2. Keyboard Layout:

  1. `setxkbmap`:

      xkb_keymap {
      	xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)"	};
      	xkb_types   { include "complete"	};
      	xkb_compat  { include "complete"	};
      	xkb_symbols  { include "pc+us+inet(evdev)"	};
      	xkb_geometry { include "pc(pc105)"	};
      };

  2. `xprop`:

      _XKB_RULES_NAMES(STRING) = "evdev", "pc105", "us", "", ""

3. Locale:

  1. All locale:

      C
      en_US.utf8
      POSIX

  2. Current locale:

      LANG=en_US.utf8
      LC_CTYPE="en_US.utf8"
      LC_NUMERIC="en_US.utf8"
      LC_TIME="en_US.utf8"
      LC_COLLATE="en_US.utf8"
      LC_MONETARY="en_US.utf8"
      LC_MESSAGES="en_US.utf8"
      LC_PAPER="en_US.utf8"
      LC_NAME="en_US.utf8"
      LC_ADDRESS="en_US.utf8"
      LC_TELEPHONE="en_US.utf8"
      LC_MEASUREMENT="en_US.utf8"
      LC_IDENTIFICATION="en_US.utf8"
      LC_ALL=

4. Directories:

  1. Home:

      /home/cobh

  2. `${XDG_CONFIG_HOME}`:

    Environment variable `XDG_CONFIG_HOME` is not set.

    Current value of `XDG_CONFIG_HOME` is `~/.config` (`/home/cobh/.config`).

  3. Fcitx Settings Directory:

    Current fcitx settings directory is `~/.config/fcitx` (`/home/cobh/.config/fcitx`).

5. Current user:

  The script is run as cobh (1000).

# Fcitx State:
1. executable:

  Found fcitx at `/usr/bin/fcitx`.

2. version:

  Fcitx version: `4.2.9.1`

3. process:

  Found 2 fcitx processes:

     652 fcitx
     665 fcitx-dbus-watc

4. `fcitx-remote`:

  `fcitx-remote` works properly.

# Fcitx Configure UI:
1. Config Tool Wrapper:

  Found fcitx-configtool at `/usr/bin/fcitx-configtool`.

2. Config GUI for gtk2:

  **Config GUI for gtk2 not found.**

3. Config GUI for gtk3:

  Found `fcitx-config-gtk3` at `/usr/bin/fcitx-config-gtk3`.

4. Config GUI for kde:

  **`kcmshell4` not found.**

# Frontends setup:
## Xim:
1. `${XMODIFIERS}`:

  Environment variable XMODIFIERS is set to "@im=fcitx" correctly.
  Xim Server Name from Environment variable is fcitx.

2. XIM_SERVERS on root window:

  Xim server name is the same with that set in the environment variable.

## Qt:
1. qt4 - `${QT4_IM_MODULE}`:

  Environment variable QT_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

2. qt5 - `${QT_IM_MODULE}`:

  Environment variable QT_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

3. Qt IM module files:
  Found fcitx im module for Qt5: `/usr/lib/qt/plugins/platforminputcontexts/libfcitxplatforminputcontextplugin.so`.
  Found fcitx qt module: `/usr/lib/fcitx/qt/libfcitx-libpinyin-dictmanager.so`.
  Found fcitx qt module: `/usr/lib/fcitx/qt/libfcitx-quickphrase-editor.so`.
  Found fcitx qt module: `/usr/lib/fcitx/qt/libfcitx-unikey-macro-editor.so`.
  Found fcitx im module for Qt4: `/usr/lib/qt4/plugins/inputmethods/qtim-fcitx.so`.

## Gtk:
1. gtk - `${GTK_IM_MODULE}`:

  Environment variable GTK_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

2. `gtk-query-immodules`:

  1. gtk 2:

    Found `gtk-query-immodules` for gtk `2.24.29` at `/usr/bin/gtk-query-immodules-2.0`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-2.0 from gtk+-2.24.29

    Found fcitx im modules for gtk `2.24.29`.

      "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" "/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

  2. gtk 3:

    Found `gtk-query-immodules` for gtk `3.18.7` at `/usr/bin/gtk-query-immodules-3.0`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-3.0 from gtk+-3.18.7

    Found fcitx im modules for gtk `3.18.7`.

      "/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" "/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

3. Gtk IM module cache:

  1. gtk 2:

    Found immodules cache for gtk `2.24.29` at `/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules.cache`.
    Version Line:

      # Created by usr/bin/gtk-query-immodules-2.0 from gtk+-2.24.29

    Found fcitx im modules for gtk `2.24.29`.

      "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" "/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

  2. gtk 3:

    Found immodules cache for gtk `3.18.7` at `/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules.cache`.
    Version Line:

      # Created by usr/bin/gtk-query-immodules-3.0 from gtk+-3.18.7

    Found fcitx im modules for gtk `3.18.7`.

      "/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" "/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

4. Gtk IM module files:

  1. gtk 2:

    All found Gtk 2 immodule files exist.

  2. gtk 3:

    All found Gtk 3 immodule files exist.

# Configuration:
## Fcitx Addons:
1. Addon Config Dir:

  Found fcitx addon config directory: `/usr/share/fcitx/addon`.

2. Addon List:

  1. Found 27 enabled addons:

      fcitx-autoeng
      fcitx-chttrans
      fcitx-classic-ui
      fcitx-clipboard
      fcitx-dbus
      fcitx-freedesktop-notify
      fcitx-fullwidth-char
      fcitx-imselector
      fcitx-ipc
      fcitx-keyboard
      fcitx-kimpanel-ui
      fcitx-libpinyin
      fcitx-notificationitem
      fcitx-pinyin
      fcitx-pinyin-enhance
      fcitx-punc
      fcitx-quickphrase
      fcitx-remote
      fcitx-spell
      fcitx-table
      fcitx-unicode
      fcitx-unikey
      fcitx-vk
      fcitx-x11
      fcitx-xim
      fcitx-xkb
      fcitx-xkbdbus

  2. Found 1 disabled addons:

      fcitx-qw

3. Addon Libraries:

  All libraries for all addons are found.

4. User Interface:

  Found 2 enabled user interface addons:

    fcitx-classic-ui
    fcitx-kimpanel-ui

## Input Methods:
1. Found 2 enabled input methods:

    fcitx-keyboard-us
    unikey

2. Default input methods:

  You have a keyboard input method "fcitx-keyboard-us" correctly added as your default input method.

# Log:
1. `date`:

    Fri Mar 11 19:33:06 ICT 2016

2. `~/.config/fcitx/log/`:

    total 0

3. `~/.config/fcitx/log/crash.log`:

  `~/.config/fcitx/log/crash.log` not found.
[[email protected] ~]$