[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Tex khó nhằnMấy bác hẹn sớm đi, rồi chục năm nữa mình nhậu một bữa hen =))

On Sun, 27 Mar 2016 08:02:51 +0000
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Chục rồi
> 
> On Sun, Mar 27, 2016, 15:02 h2vn <[email protected]> wrote:
> 
> > Ặc ặc... không dùng đâu phải là đã hết thích và ghiền đâu bác Long,
> > cả chục năm rùi mình chưa nhậu bữa nào hen?
> >
> > 2016-03-25 20:02 GMT+07:00 Long Phan Dao Viet
> > <[email protected]>: 
> >> Nói tgees thì đổi hiefnh đại diện đi thui, để mắc cỡ, hô hô
> >>
> >> On Fri, Mar 25, 2016, 19:55 h2vn <[email protected]> wrote:
> >> 
> >>> Chào cả nhà!
> >>>
> >>> Lâu rùi không xài tex hay arch, bà con nói chuyện không biết gi
> >>> luôn... buồn thiệt... hu hu...
> >>>
> >>> 2016-03-10 5:47 GMT+07:00 maikhai <[email protected]>:
> >>> 
> >>>> Vào 20:24:15 UTC+7 Thứ Tư, ngày 09 tháng 3 năm 2016, Duc Tran đã
> >>>> viết: 
> >>>> > Cháu xài hồi viết tài liệu bàn giao mà cũng mất hơn 5 buổi mới
> >>>> > viết 
> >>>> xong 3 trang để bàn giao đấy bác. 
> >>>> >
> >>>> > Duc Tran 
> >>>> Gõ thêm một câu:
> >>>> ...
> >>>> Tuy ngưng mà chưa dẹp. Cứ để tồn tại dù coi #du -lh khá chướng.
> >>>> Tiếc của đời mà.
> >>>>
> >>>> --
> >>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> >>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >>>> ---
> >>>> You received this message because you are subscribed to the
> >>>> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> >>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from
> >>>> it, send an email to [email protected]
> >>>> To view this discussion on the web visit
> >>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ebc69920-7964-49b6-9384-e6456e492170%40googlegroups.com
> >>>> .
> >>>> 
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> Keep things simple as "The Arch Way"
> >>>
> >>> --
> >>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> >>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >>> ---
> >>> You received this message because you are subscribed to the Google
> >>> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> >>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> >>> send an email to [email protected]
> >>> To view this discussion on the web visit
> >>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmnpU76QLxjD_Qsyky6XJNA072g4bpgCiWRFCDhyQSsq-Q%40mail.gmail.com
> >>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmnpU76QLxjD_Qsyky6XJNA072g4bpgCiWRFCDhyQSsq-Q%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> >>> .
> >>> 
> >> --
> >> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> >> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >> ---
> >> You received this message because you are subscribed to the Google
> >> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> >> send an email to [email protected]
> >> 
> > To view this discussion on the web visit 
> >> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhMgiOb%2BdF%3D98WFBKcRU2JgfaJ0LfCyxUifAmsQjDZciZg%40mail.gmail.com
> >> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhMgiOb%2BdF%3D98WFBKcRU2JgfaJ0LfCyxUifAmsQjDZciZg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> >> .
> >> 
> >
> >
> >
> > --
> > Keep things simple as "The Arch Way"
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmmCFS%2BhaGz%2B1_gCweY8DAjgw1KPOOH8LX42HFC-gmoEQQ%40mail.gmail.com
> > <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2BmmCFS%2BhaGz%2B1_gCweY8DAjgw1KPOOH8LX42HFC-gmoEQQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> > .
> > 
> --
I am ... 6 dog years old.