[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

edit .jwmrc<!-- The root menu. -->
  <RootMenu onroot="12">
    <Program icon="terminal.png" label="Terminal">lxterminal</Program>
    <Menu icon="folder.png" label="Applications">
	  <Program icon="www.png" label="Firefox">firefox</Program>	
      <Program icon="music.png" label="Vlc">vlc</Program>
      <Program icon="calculator.png" label="Office">libreoffice</Program>
      <Program icon="gimp.png" label="Epdfview">epdfview</Program>
      <Program icon="chat.png" label="Thunar">thunar</Program>
      <Program icon="editor.png" label="Leafpad">leafpad</Program>
    </Menu>

Đoạn trên là dán từ file .jwmrc đang chạy, do mình làm liều gõ đại vô, gồm firefox, vlc, libreoffice, epdfview, thunar, leafpad thay cho các ứng dụng khác của file .jwmrc nguyên thủy. Để ý, ví dụ dòng 
<Program icon="calculator.png" label="Office">libreoffice</Program>
thì ="calculator.png" chẳng ăn nhập gì tới "libreoffice", nhưng kích chuột thì office vẫn chạy bình thường, gõ "jwm -p" để test thì không bị báo lỗi gì cả.
Câu hỏi: Tại sao có chỉ định "icon=" như thế mà không thấy cái icon nào nhảy ra? Muốn có icon thì phải sửa dòng này thế nào?