[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

4 terminal dùng font khác màuChân thành thỉnh gíao!
Trong Blackarch có thể mở trên cùng Desktop 4 cái Terminal với 4 colcor khác nhau. Coi thì có vẻ hoa lá cành, nhưng khi sử dụng lại rất hay vì đỡ nhầm.
Mình thử làm cho lxterminal chuyển sang color khác default thì dễ dàng, nhưng nếu mở tiếp cái thứ hai và chuyển color nữa thì cả hai đều cùng một color luôn.
Menu trên Blackarch là "Terminal green", "Terminal red", vv, nhấn cái nào thì nhảy ra color đó.
Làm sao có được cái này trong Arch jwm hè?