[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4 terminal dùng font khác màuCài Blackarch vào HDD thì thấy ở file "menu" có mấy dòng hình như là trỏ vào 4 cái terminal này. Làm sao nhét vào .jwmrc đây!

[submenu] (terminals)
        [exec] (xterm (red\)) {xterm -bg black -fg red}
        [exec] (xterm (green\)) {xterm -bg black -fg green}
        [exec] (xterm (yellow\)) {xterm -bg black -fg yellow}
        [exec] (xterm (white\)) {xterm -bg black -fg white}
    [end]
(attach nguyên file menu trong /home/tada/.fluxbox/menu)

2016-04-05 9:18 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Chịu bác ạ :D Bác xem trên Blackarch người dùng cái gì rồi cài lại trên máy ArchLinux thôi ạ.

On Fri, 1 Apr 2016 03:57:20 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Chân thành thỉnh gíao!
> Trong Blackarch có thể mở trên cùng Desktop 4 cái Terminal với 4
> colcor khác nhau. Coi thì có vẻ hoa lá cành, nhưng khi sử dụng lại
> rất hay vì đỡ nhầm. Mình thử làm cho lxterminal chuyển sang color
> khác default thì dễ dàng, nhưng nếu mở tiếp cái thứ hai và chuyển
> color nữa thì cả hai đều cùng một color luôn. Menu trên Blackarch là
> "Terminal green", "Terminal red", vv, nhấn cái nào thì nhảy ra color
> đó. Làm sao có được cái này trong Arch jwm hè?
>
>--
I am ... 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/p8eoeYGTCJQ/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160405091836.2f1dbbc6%40icy.bar.--
m k h _ s g n

Attachment: menu_backup
Description: Binary data