[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract nhưng thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái steam rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.