[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vivaldi cho Archlinux ai chạy thử rồi?Cài thì vivaldi, chạy thì kêu vivaldi-stable. Tìm kiếm loanh quanh gõ gì cũng trơ ra, ngay cả #whereis vivaldi cũng ngọng luôn.
Cuối cùng tức mình $vival+tabtab là giải quyết xong.
Nhưng nạp vẫn còn hơi lâu (ngang ngửa với FF không chịu thua).
Cám ơn Đức Trần. 


2016-04-15 22:52 GMT+07:00 Đức Nam Trần <[email protected]>:
Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua yaourt cho nhanh

Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai <[email protected]> đã viết:
Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract nhưng thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái steam rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/xO8Rr0vCcYo/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com.--
m k h _ s g n