[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] HanoiLUG làm ăn ngon lành đình đámHình như mình vẫn rất nhớ Archlinux, bữa này cài lại ranger, mổ cọc cọc cũng thấy vui, lâu lắm rồi không edit file rc nên quên hết trơn command.

2016-04-27 9:57 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Đổi mới, cải tiến là nhu cầu nội tại. Chừng nào các trường hết bao cấp, tiến thẳng tiến mau vào chủ nghĩa xã hội, thì khi đó a e Linux sẽ được mùa thôi ạ =))

On Wed, 27 Apr 2016 08:54:32 +0700
mai khai <[email protected]> wrote:

> Buồn buồn "cảm khái Kim Dung" cái chơi, chứ ai dám gò ép (có gò cũng
> không ép được). Tới chừng nào người ta bỗng một sáng thức dậy thấy
> trong lòng nổi đóa, đè cái máy tính ra format thành ext4 thì cuộc ...
> cách mạng mới thực sự thành công hehe.
>
> 2016-04-26 22:17 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>

--
Anh K. Huynh

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160427095737.199c902c%40icy.bar.--
Keep things simple as "The Arch Way"