[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompileVào 16:13:54 UTC Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016, Dynamo đã viết:
> Không cần sudo đâu bác

Bị cái này nữa:

[[email protected] .xmonad]$ ls -lh
total 24K
drwxr-xr-x 2 root   root  4.0K May 19 17:39 haha
-rwxrwxrwx 1 sliabh users  17K May 20 06:25 xmonad.hs
[[email protected] .xmonad]$ xmonad --recompile
xmonad: /home/sliabh/.xmonad/xmonad.errors: openFile: permission denied (Permission denied)