[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompileVào 01:22:16 UTC Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016, Duc Tran đã viết:
> Bác dùng command "ls -lah" để xem permission của thư mục .xmonad/ xem sao. 
> 
[[email protected] ~]$ ls -lah .xmonad/
total 32K
drwxr-xr-x  3 root   root  4.0K May 19 19:44 .
drwx------ 19 sliabh users 4.0K May 20 09:25 ..
drwxr-xr-x  2 root   root  4.0K May 19 17:39 haha
-rwxrwxrwx  1 sliabh users  17K May 20 06:25 xmonad.hs