[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] xmonad --recompile
Gửi bác,

[[email protected] ~]$ ls -lah .xmonad/
total 32K
drwxr-xr-x  3 root   root  4.0K May 19 19:44 .
drwx------ 19 sliabh users 4.0K May 20 09:25 ..
drwxr-xr-x  2 root   root  4.0K May 19 17:39 haha
-rwxrwxrwx  1 sliabh users  17K May 20 06:25 xmonad.hs

Ngay chính thư mục .xmonad/ đang ở quyền root rồi bác. Bác chạy command "sudo chown -R sliabh: .xmonad/" để set lại quyền về user sliabh.

Chúc bác khỏe.