[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

yaourt từ chối cài broadcom-wlTrước nay đều dùng yaourt để cài wifi rất tốt (trừ 1 lần phải SOS Ductran). Bản Arch MATE mình cũng đang chạy broadcom-wl. Nhưng với Arch xmonad thì:

[[email protected] ~]$ yaourt -S broadcom-wl
curl error: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
Password: 
error: target not found: broadcom-wl

Note: mirrorlist đã uncommented các server France rồi. Ai rảnh chỉ với. Cám ơn.