[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chọn kiểu gõ VNI cho ibus bằng lệnh được không?Xài xmonad trần xì có sự kẹt là lúc gọi ibus-daemon -drx không thể biết được nó có nhẩy ra hay không? Muốn thấy chữ V xanh đỏ tím vàng mình gia3i quyết bằng cách nhờ xfce4-panel. Nhưng chỉ dùng mổ con gà chíp chíp này mà huy động cả cái Thanh Long Đao của Quan Công thì phí qúa. Và nhất là quê qúa.
Ai có lệnh nào để gọi Ibus-Unikey VNI vui lòng chỉ gíao. Cám ơn.