[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lại vất vả với VNIKhông liên quan: cháu có kết quả bầu cử đợt vừa rồi bác Hải là người gửi bài nhiều nhất trên nhóm thư ạ , nhiệm kỳ... năm nay:D Bác đừng giận chứ cái nhóm thư ít người ghê. Tối cháu gửi lên vài thứ cho bà con chém cho vui vậy :D ^^^


On Wed, 25 May 2016 02:46:11 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ghi thêm:
> 
> Trong khi chờ đợi, đành phải múa cây đại đao để cắt cổ gà, nhưng dùng
> xong cây đao nặng chịch của cụ Quan Công là ném luôn. Hiện giờ vì đã
> set được VNI rồi nên không gọi xfce4-panel nữa, cứ thế là gõ dấu
> tiếng Việt được tron xterm hoặc firefox, vv. Có điều hơi chuối là hệ
> thống phình to thêm cả mấy trăm MB mà chỉ làm ngần ấy tác vụ.
> 
> :)
> --
I am 6 dog years old.