[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lại vất vả với VNIỪ không hiểu bà con bận coi ông Ô Tổng Thống hay sao mà im re luôn ...
Vừa rồi mình gõ tiếp trong ~/.bashrc 2 dòng gọi firefox + lxterminal, reboot vào tới nơi nó làm một tràng như chiếu phim!

2016-05-25 16:55 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Không liên quan: cháu có kết quả bầu cử đợt vừa rồi bác Hải là người gửi bài nhiều nhất trên nhóm thư ạ , nhiệm kỳ... năm nay:D Bác đừng giận chứ cái nhóm thư ít người ghê. Tối cháu gửi lên vài thứ cho bà con chém cho vui vậy :D ^^^


On Wed, 25 May 2016 02:46:11 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ghi thêm:
>
> Trong khi chờ đợi, đành phải múa cây đại đao để cắt cổ gà, nhưng dùng
> xong cây đao nặng chịch của cụ Quan Công là ném luôn. Hiện giờ vì đã
> set được VNI rồi nên không gọi xfce4-panel nữa, cứ thế là gõ dấu
> tiếng Việt được tron xterm hoặc firefox, vv. Có điều hơi chuối là hệ
> thống phình to thêm cả mấy trăm MB mà chỉ làm ngần ấy tác vụ.
>
> :)
>--
I am 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/rnwciMljGbo/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160525165544.2686f9ee%40icy.bar.--
m k h _ s g n