[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] yaourt từ chối cài broadcom-wlBác thử command này xem (chạy ở quyền root):
trust extract-compat
Rồi dùng yaourt lại thử xem bác

Chúc bác khỏe

Duc Tran

On Sun, May 22, 2016 at 5:21 PM, mai khai <[email protected]> wrote:
Cám ơn Quang. Làm ngay.


2016-05-22 9:08 GMT+00:00 Quang Nguyen <[email protected]>:
Hi bác

Bác thử lệnh này

update-ca-certificates

Hoặc bác thử thay thế gói yaourt bằng gói yaourt-git xem sao, cháu không còn dùng yaourt nên cũng không rõ lỗi là do đâu.


--
Quang

Vào 13:57 Ngày 22 tháng 05 năm 2016, maikhai <[email protected]> đã viết:
Trước nay đều dùng yaourt để cài wifi rất tốt (trừ 1 lần phải SOS Ductran). Bản Arch MATE mình cũng đang chạy broadcom-wl. Nhưng với Arch xmonad thì:

[[email protected] ~]$ yaourt -S broadcom-wl
curl error: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
Password:
error: target not found: broadcom-wl

Note: mirrorlist đã uncommented các server France rồi. Ai rảnh chỉ với. Cám ơn.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/e8572471-3dd1-44e5-98d7-c846e0994741%40googlegroups.com.--
Q

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/6-qSTmx_PO8/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnNT%2BL1F658WMn6qLZpz3W9wGho8%2BC9mFxXrCYdoqEQdWQ%40mail.gmail.com.--
m k h _ s g n

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdPLu_gBXBnarn__QCbJ0w0j5-FvFNczkEEO81nVCf4x0A%40mail.gmail.com.