[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Phỏng vấn với Arimo (Adatao) * Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdataGhi chú cho bạn nhớ đến job hồi xưa, và cho bạn nào muốn xin vào Arimo (Adatao)


http://icy.theslinux.org/m/kyanh.net/2016/05/31/5-vong-phong-van-voi-arimo/index.html


On Thu, 4 Jul 2013 15:33:44 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Xin chào,
> 
> Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData,
> đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây:
> 
> * Biết deploy ứng dụng Java
> * Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster)
> * Hiểu kỹ thuật triển khai, maintain và tuning cho Hadoop, HDFS
> 
> Bạn nào quan tâm thật sự thì liên hệ với mình nhé.
> 
> Cảm ơn các bạn.
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.--
I am 6 dog years old.