[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: youtube-dl trục trặcBác có thể dùng 1 số trang web chuyên download Youtube ví dụ như SaveFrom.net :). Nếu Download ko thường xuyên thì cách này hiệu quả hơn :)
Vào 18:44:22 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016, maikhai đã viết:
> Trước nay mình dùng youtube-dl tải các file nhạc trên youtube là vô tư, nhưng bây giờ gặp trục trặc:
> 
> [[email protected] ~]$ youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=1s_QT4HVqOI
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading webpage
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading video info webpage
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Extracting video information
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading js player en_US-vflLyLvKU
> ERROR: Signature extraction failed: Traceback (most recent call last):
>  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 997, in _decrypt_signature
>   video_id, player_url, s
>  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 912, in _extract_signature_function
>   res = self._parse_sig_js(code)
>  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 975, in _parse_sig_js
>   initial_function = jsi.extract_function(funcname)
>  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/jsinterp.py", line 241, in extract_function
>   raise ExtractorError('Could not find JS function %r' % funcname)
> youtube_dl.utils.ExtractorError: Could not find JS function 'ur'; please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
> (caused by ExtractorError("Could not find JS function 'ur'; please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.",)); please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
> [[email protected] ~]$ 
> 
> Đã có làm theo hướng dẫn ở
> http://rg3.github.io/youtube-dl/download.html
> nhưng vẫn không fix được.
> 
> Làm theo một hướng dẫn khác thì:
> [[email protected] tada]# youtube-dl -U
> It looks like you installed youtube-dl with a package manager, pip, setup.py or a tarball. Please use that to update.
> 
> Làm gì tiếp đây?