[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: youtube-dl trục trặcMình dùng pacman cài youtube-dl rồi chạy với "-v" là ổn rồi. Ví dụ:
[[email protected] ~]$ youtube-dl -v https://www.youtube.com/watch?v=lt_ufbVbKYo
[debug] System config: []
[debug] User config: []
[debug] Command-line args: ['-v', 'https://www.youtube.com/watch?v=lt_ufbVbKYo']
[debug] Encodings: locale UTF-8, fs utf-8, out UTF-8, pref UTF-8
[debug] youtube-dl version 2016.06.25
[debug] Python version 3.5.1 - Linux-4.6.3-1-ARCH-x86_64-with-arch
[debug] exe versions: ffmpeg 3.0.2, ffprobe 3.0.2, rtmpdump 2.4
[debug] Proxy map: {}
[youtube] lt_ufbVbKYo: Downloading webpage
[youtube] lt_ufbVbKYo: Downloading video info webpage
[youtube] lt_ufbVbKYo: Extracting video information
[youtube] {43} signature length 40.45, html5 player en_US-vflAbrXV8
[youtube] {18} signature length 40.45, html5 player en_US-vflAbrXV8
   -CUT-
[youtube] {251} signature length 40.45, html5 player en_US-vflAbrXV8
WARNING: Requested formats are incompatible for merge and will be merged into mkv.
[debug] Invoking downloader on 'https://r4---sn-8qj-nbole.googlevideo.com/videoplayback?source=youtube&upn=f-izbYUAJqU&ipbits=0&gir=yes&fexp=9405331%2C9416126%2C9416891%2C9419451%2C9422596%2C9428398%2C9429741%2C9429856%2C9431012%2C9433096%2C9433223%2C9433946%2C9434074%2C9435396%2C9435408%2C9435526%2C9435667%2C9435876%2C9436607%2C9436825%2C9437066%2C9437553%2C9438663%2C9438905%2C9438967%2C9439439%2C9439652%2C9439944%2C9440391%2C9440545%2C9440640&clen=87669175&lmt=1457362432587171&sparams=clen%2Cdur%2Cgir%2Cid%2Cinitcwndbps%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Ckeepalive%2Clmt%2Cmime%2Cmm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cpl%2Crequiressl%2Csource%2Cupn%2Cexpire&mn=sn-8qj-nbole&ip=14.169.60.193&mm=31&requiressl=yes&ms=au&itag=133&pl=19&mt=1467591694&dur=6780.072&id=o-AMUu-gMP-0L3edOXRf2sjoDrm04jKyI4U9AQl4dHMy4q&mime=video%2Fmp4&initcwndbps=1577500&expire=1467613580&sver=3&mv=m&keepalive=yes&key=yt6&signature=7712B342655FEA9113DDDA075907C47C357C6362.3365EE7458DD8A33FE7FCAE1CBC73A529B5802C8&ratebypass=yes'
[download] Destination: Nhạc sĩ Phạm Đình Chương - Những sáng tác  bất hủ.-lt_ufbVbKYo.f133.mp4
[download]  22.9% of 83.61MiB at  1.67MiB/s ETA 00:38^C
ERROR: Interrupted by user


On Sun, Jul 3, 2016 at 12:06 PM, Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:
Bác có thể dùng 1 số trang web chuyên download Youtube ví dụ như SaveFrom.net :). Nếu Download ko thường xuyên thì cách này hiệu quả hơn :)
Vào 18:44:22 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016, maikhai đã viết:
> Trước nay mình dùng youtube-dl tải các file nhạc trên youtube là vô tư, nhưng bây giờ gặp trục trặc:
>
> [[email protected] ~]$ youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=1s_QT4HVqOI
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading webpage
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading video info webpage
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Extracting video information
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading js player en_US-vflLyLvKU
> ERROR: Signature extraction failed: Traceback (most recent call last):
>   File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 997, in _decrypt_signature
>     video_id, player_url, s
>   File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 912, in _extract_signature_function
>     res = self._parse_sig_js(code)
>   File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 975, in _parse_sig_js
>     initial_function = jsi.extract_function(funcname)
>   File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/jsinterp.py", line 241, in extract_function
>     raise ExtractorError('Could not find JS function %r' % funcname)
> youtube_dl.utils.ExtractorError: Could not find JS function 'ur'; please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; see  https://yt-dl.org/update  on how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
>  (caused by ExtractorError("Could not find JS function 'ur'; please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; see  https://yt-dl.org/update  on how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.",)); please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; see  https://yt-dl.org/update  on how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
> [[email protected] ~]$
>
> Đã có làm theo hướng dẫn ở
> http://rg3.github.io/youtube-dl/download.html
> nhưng vẫn không fix được.
>
> Làm theo một hướng dẫn khác thì:
> [[email protected] tada]# youtube-dl -U
> It looks like you installed youtube-dl with a package manager, pip, setup.py or a tarball. Please use that to update.
>
> Làm gì tiếp đây?

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/t52YQRHFW0U/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/8ffabc9e-1d2a-4a14-9bdb-fbd3aa07245f%40googlegroups.com.--
m k h _ s g n