[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

mount iPhoneHóa ra mount iPhone trong Arch cũng được chứ. Báo hại mò hoài:

* cài ifuse libimobiledevice usbmuxd libplist 
* mkdir /mnt/iPhone, chmod 777
* disable passcode trong iPhone
* gpasswd -a (username) usbmux
* sudo udevadm control --reload-rules
* sudo usbmuxd
* sudo pacman -S gvfs-afc
* $ ifuse /mnt/iPhone (không mount với quyền root)
* Xem bằng thunar, file manager vv, mc cũng thấy.
* umount bằng "fusermount -u"
* Coi hay cp hình thì chắc được, mấy thứ khác mình chưa thử.

Ghi lại theo history, có khi còn thiếu (hay thừa) gì đó.

Attachment: Screenshot_2016-09-11_22-25-09.png
Description: PNG image