[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror ăn hành rồiEm đang ở ĐN, không biết có giúp gì được không anh? Setup mấy thứ linh tinh thì em làm được nhưng mà mirror thì em không biết nhiều lắm :D. Còn không anh ra Đà Nẵng mình làm ly cafe :D.

2016-09-04 6:51 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Bác nào dựa vào dịp lễ hack hiết gì làm nó hỏng mất. Ít nhất 1 tuần nữa mình mới ra Đà Nẵng fix được.

Cảm ơn các hacker.

--
I am 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160904065130.4f18b775%40icy.bar.--
Nguyen Hoang Hieu
MSc Student at University of Science - Vietnam National University of Ho Chi Minh City.
Email: [email protected] 
Mobile: 0905 515 842
"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."