[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chuột Lắt được việcArch Xmonad cài Ibus, làm đủ các cái rồi mà vẫn không set đươc kiểu gõ Vni dù đã tích vào mục chọn. Thành ra lại phải gọi con chuột lắt xfce4.

Nhưng rút kinh nghiệm mấy lần trước cài cả tòa default mà không xài gì cả, lần này mình chỉ chọn duy nhất một mục "12" (xfce4-setting). Cài xong, thoát ra rồi vào lại user là set được Vni liền, nhấn shift + Space toggle EN/VN ngon lành:

 [[email protected] ~]$ sudo pacman -S xfce4
[sudo] password for tala: 
:: There are 17 members in group xfce4:
:: Repository extra
  1) exo 2) garcon 3) gtk-xfce-engine 4) thunar 5) thunar-volman 6) tumbler 7) xfce4-appfinder 8) xfce4-mixer 9) xfce4-panel 10) xfce4-power-manager
  11) xfce4-session 12) xfce4-settings 13) xfce4-terminal 14) xfconf 15) xfdesktop 16) xfwm4 17) xfwm4-themes

Enter a selection (default=all): 12
warning: xfce4-settings-4.12.1-1 is up to date -- reinstalling
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) xfce4-settings-4.12.1-1

Total Installed Size: 2.38 MiB
Net Upgrade Size:   0.00 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]