[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Arch xfce4 và xmonad mất soundHôm nay tự nhiên tôi bị mất wifi, mất sound. Thỉnh cao nhân VNPT làm mất nửa giờ mới có internet, nhưng sound vẫn câm tịt.
Mò trên Archwiki, liền ra cái này:
$sudo fuser -v /dev/snd/*
Xong ngay! Tuyệt vời! 
Arch đúng là tiên phẩm của trần gian!