[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Arch xfce4 và xmonad mất soundCháu chào bác,

Bác vẫn còn mày mò archlinux cháu rất vui, hôm nào bác rảnh ( thứ 7 + chủ nhật) cháu mời bác một bữa coffee nhé.

Cháu Severus

Vào 18:39 23 tháng 6, 2017, maikhai <[email protected]> đã viết:
Hôm nay tự nhiên tôi bị mất wifi, mất sound. Thỉnh cao nhân VNPT làm mất nửa giờ mới có internet, nhưng sound vẫn câm tịt.
Mò trên Archwiki, liền ra cái này:
$sudo fuser -v /dev/snd/*
Xong ngay! Tuyệt vời!
Arch đúng là tiên phẩm của trần gian!

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/39d904a7-1d4d-4da1-8803-acc5279cddb5%40googlegroups.com.