[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: Hỏi về cài Boot ArchFYI 
---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: mai khai <[email protected]>
Ngày: 16:56 7 tháng 8, 2017
Chủ đề: Hỏi về cài Boot Arch
Đến: NguyenQuang <[email protected]>


Hi Quang!

Trong bài này
https://www.youtube.com/watch?v=DfC5hgdtbWY

mà bác copy lại toàn bộ dòng lệnh cài Arch trong 10 phút (Archlinux install in less than 10 minutes on a UEFI system), thì được một bài như sau (có vài dòng đánh dấu hoa thị là do bác tự thêm vào cho khỏi quên):
Trích:

# arch-chroot /mnt
# bootctl install
# cd /boot
# ls -l
# cd /loader
# ls
# pacman -S vim *** or nano
# vim loader.conf *** or nano loader.conf
*** default arch
    timeout 4
   
# cd entries/
# vim arch.conf
*** title Archlinux
    linux /vmlinuz-linux
    initrd /initramfs-linux.img
    option root=PARTUUID(cua sda2) rw​Bác có chỗ không hiểu là:
Trong Guide của Arch wiki thì nói phải chạy "# grub-install --recheck --target=i386-pc /dev/sda" -- mà bác cũng làm theo hoài mỗi lần cài Arch --, nhưng trong bài đây thì họ chỉ nói chạy "bootctl install" rồi edit 2 file loader.conf và arch.conf là boot được ngon lành. Vậy cái nào hay hơn?

Ngoài ra, bài hướng dẫn này coi trên Youtube thì đúng là cài lẹ qúa, 10 phút là xong xuôi. Tất nhiên chỉ là phần Arch core mà thôi nhưng so với hướng dẫn trong wiki Arch thì gọn hơn nhiều. Có đúng anh này là guru không vậy?

Rảnh thì vào xem rồi cho bác ý kiến nhé. Bác đang tính xoá bản đang chạy để làm theo coi thử, mà cũng vì cái Arch bác đang chạy đây là bác cài Bios, disable UEFI, nên giờ muốn set lại bios thành UEFI coi sao.

Cám ơn cháu. Hồi này sao không nghe ai nói offline nhỉ? Bữa nào phải gặp nhau ở Miếu Nổi chứ nhỉ. Hôm qua chủ nhật bác có gặp Kỳ Anh ở Du Miên, vì Trần Thành Long rủ tới nhân dịp Nguyễn Duy Thọ về từ Canada.

--
m k h _ s g n--
Q
https://www.youtube.com/watch?v=DfC5hgdtbWY

### Install Archlinux in 10 mimutes
#
# pacman -Sy vim terminus-font
# pacman -Ql terminus-font
# setfont ter-v32n
# clear
# ls /sys/firmware/efi
# dmesg | grep sda
# lsblk
# cat /proc/partitions
# gdisk /dev/sda
# gdisk -l /dev/sda
# mkfs.vfat /dev/sda1
# mkfs.ext4 /dev/sda2
# mount /dev/sda2 /mnt
# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda1 /mnt/boot
# pacstrap /mnt
# arch-chroot /mnt
# bootctl install
# cd /boot
# ls -l
# cd /loader
# ls
# pacman -S vim *** or nano
# vim loader.conf *** or nano loader.conf
*** default arch
  timeout 4
  
# cd entries/
# vim arch.conf
*** title Archlinux
  linux /vmlinuz-linux
  initrd /initramfs-linux.img
  option root=PARTUUID(cua sda2) rw
  
# exit
# reboot