[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

fcitx trong arch xfce4+xmonadTrong một bài post đã lâu (https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/SxTAf_gj_RU/discussion) mình có ghi lại cài đặt fcitx và config, làm trên máy gõ tiếng Việt tốt. Nay xem lại thì thấy:

* Trong .xinitrc là
export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export [email protected]=fcitx
kết quả cũng gõ VNI được, nhưng khi chạy fcitx-diagnose thì output có nhiều dòng màu đỏ.

Làm theo yêu cầu trong output, trước hết tại .xinitrc:
#export GTK_IM_MODULE=fcitx
#export QT_IM_MODULE=fcitx
#export [email protected]=fcitx

thay thế bằng .xprofile:
export [email protected]=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export GTK_IM_MODULE=fcitx

chạy lại fcitx thì output của fcitx-diagnose là: (tệp đính kèm). Để ý thì thấy nhiều lỗi đã được fix, chỉ còn 2 dòng màu đỏ:

  **Config GUI for gtk2 not found.**
  **`kcmshell4` not found.**

Kết quả vẫn gõ tiếng Việt (VNI) tốt trong leafpad, firefox, soffice, xfce4-terminal, vv.


# System Info:
1. `uname -a`:

    Linux coparch 4.18.12-arch1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Thu Oct 4 01:01:27 UTC 2018 x86_64 GNU/Linux

2. `lsb_release`:

  `lsb_release` not found.

3. `/etc/lsb-release`:

  `/etc/lsb-release` not found.

4. `/etc/os-release`:

    NAME="Arch Linux"
    PRETTY_NAME="Arch Linux"
    ID=arch
    ID_LIKE=archlinux
    ANSI_COLOR="0;36"
    HOME_URL="https://www.archlinux.org/";
    SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/";
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/";

5. Desktop Environment:

  Cannot determine desktop environment.

6. Bash Version:

    BASH_VERSION='4.4.23(1)-release'

# Environment:
1. DISPLAY:

    DISPLAY=':0'

2. Keyboard Layout:

  1. `setxkbmap`:

      xkb_keymap {
      	xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)"	};
      	xkb_types   { include "complete"	};
      	xkb_compat  { include "complete"	};
      	xkb_symbols  { include "pc+us+inet(evdev)"	};
      	xkb_geometry { include "pc(pc105)"	};
      };

  2. `xprop`:

      _XKB_RULES_NAMES(STRING) = "evdev", "pc105", "us", "", ""

3. Locale:

  1. All locale:

      C
      en_US.utf8
      POSIX

  2. Current locale:

      LANG=en_US.UTF-8
      LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
      LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
      LC_TIME="en_US.UTF-8"
      LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
      LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
      LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
      LC_PAPER="en_US.UTF-8"
      LC_NAME="en_US.UTF-8"
      LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
      LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
      LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
      LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
      LC_ALL=

4. Directories:

  1. Home:

      /home/cobh

  2. `${XDG_CONFIG_HOME}`:

    Environment variable `XDG_CONFIG_HOME` is not set.

    Current value of `XDG_CONFIG_HOME` is `~/.config` (`/home/cobh/.config`).

  3. Fcitx Settings Directory:

    Current fcitx settings directory is `~/.config/fcitx` (`/home/cobh/.config/fcitx`).

5. Current user:

  The script is run as cobh (1000).

# Fcitx State:
1. executable:

  Found fcitx at `/usr/bin/fcitx`.

2. version:

  Fcitx version: `4.2.9.5`

3. process:

  Found 2 fcitx processes:

     542 fcitx
     551 fcitx-dbus-watc

4. `fcitx-remote`:

  `fcitx-remote` works properly.

5. DBus interface:

  Using `dbus-send` to check dbus.

  Owner of DBus name `org.fcitx.Fcitx` is `:1.11`.

  PID of DBus name `org.fcitx.Fcitx` owner is `542`.

# Fcitx Configure UI:
1. Config Tool Wrapper:

  Found fcitx-configtool at `/usr/bin/fcitx-configtool`.

2. Config GUI for gtk2:

  **Config GUI for gtk2 not found.**

3. Config GUI for gtk3:

  Found `fcitx-config-gtk3` at `/usr/bin/fcitx-config-gtk3`.

4. Config GUI for kde:

  **`kcmshell4` not found.**

# Frontends setup:
## Xim:
1. `${XMODIFIERS}`:

  Environment variable XMODIFIERS is set to "@im=fcitx" correctly.
  Xim Server Name from Environment variable is fcitx.

2. XIM_SERVERS on root window:

  Xim server name is the same with that set in the environment variable.

## Qt:
1. qt4 - `${QT4_IM_MODULE}`:

  Environment variable QT_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

2. qt5 - `${QT_IM_MODULE}`:

  Environment variable QT_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

3. Qt IM module files:

  Found unknown fcitx qt module: `/usr/lib/qt/plugins/kcm_fcitx.so`.
  Found fcitx im module for Qt5: `/usr/lib/qt/plugins/platforminputcontexts/libfcitxplatforminputcontextplugin.so`.
  Found fcitx qt module: `/usr/lib/fcitx/qt/libfcitx-unikey-macro-editor.so`.
  Found fcitx qt module: `/usr/lib/fcitx/qt/libfcitx-quickphrase-editor5.so`.
  Found fcitx im module for Qt4: `/usr/lib/qt4/plugins/inputmethods/qtim-fcitx.so`.

## Gtk:
1. gtk - `${GTK_IM_MODULE}`:

  Environment variable GTK_IM_MODULE is set to "fcitx" correctly.

2. `gtk-query-immodules`:

  1. gtk 2:

    Found `gtk-query-immodules` for gtk `2.24.32` at `/usr/bin/gtk-query-immodules-2.0`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-2.0 from gtk+-2.24.32

    Found fcitx im modules for gtk `2.24.32`.

      "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" "/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

  2. gtk 3:

    Found `gtk-query-immodules` for gtk `3.24.1` at `/usr/bin/gtk-query-immodules-3.0`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-3.0 from gtk+-3.24.1

    Found fcitx im modules for gtk `3.24.1`.

      "/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" "/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

3. Gtk IM module cache:

  1. gtk 2:

    Found immodules cache for gtk `2.24.32` at `/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules.cache`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-2.0 from gtk+-2.24.32

    Found fcitx im modules for gtk `2.24.32`.

      "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" "/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

  2. gtk 3:

    Found immodules cache for gtk `3.24.1` at `/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules.cache`.
    Version Line:

      # Created by /usr/bin/gtk-query-immodules-3.0 from gtk+-3.24.1

    Found fcitx im modules for gtk `3.24.1`.

      "/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-fcitx.so" 
      "fcitx" "Fcitx (Flexible Input Method Framework)" "fcitx" "/usr/share/locale" "ja:ko:zh:*" 

4. Gtk IM module files:

  1. gtk 2:

    All found Gtk 2 immodule files exist.

  2. gtk 3:

    All found Gtk 3 immodule files exist.

# Configuration:
## Fcitx Addons:
1. Addon Config Dir:

  Found fcitx addon config directory: `/usr/share/fcitx/addon`.

2. Addon List:

  1. Found 27 enabled addons:

      fcitx-autoeng
      fcitx-chttrans
      fcitx-classic-ui
      fcitx-clipboard
      fcitx-dbus
      fcitx-freedesktop-notify
      fcitx-fullwidth-char
      fcitx-imselector
      fcitx-ipc
      fcitx-ipcportal
      fcitx-keyboard
      fcitx-kimpanel-ui
      fcitx-notificationitem
      fcitx-pinyin
      fcitx-pinyin-enhance
      fcitx-punc
      fcitx-quickphrase
      fcitx-remote
      fcitx-spell
      fcitx-table
      fcitx-unicode
      fcitx-unikey
      fcitx-vk
      fcitx-x11
      fcitx-xim
      fcitx-xkb
      fcitx-xkbdbus

  2. Found 2 disabled addons:

      fcitx-light-ui
      fcitx-qw

3. Addon Libraries:

  All libraries for all addons are found.

4. User Interface:

  Found 2 enabled user interface addons:

    fcitx-classic-ui
    fcitx-kimpanel-ui

## Input Methods:
1. Found 2 enabled input methods:

    fcitx-keyboard-us
    unikey

2. Default input methods:

  You have a keyboard input method "fcitx-keyboard-us" correctly added as your default input method.

# Log:
1. `date`:

    Tue Oct 16 15:09:15 UTC 2018

2. `~/.config/fcitx/log/`:

    total 0

3. `~/.config/fcitx/log/crash.log`:

  `~/.config/fcitx/log/crash.log` not found.