[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nếu có ai có hứng thú muốn dịch MATE DesktopDịch làm gì cho mất thời gian mà chưa chắc đọc đã dễ hiểu hơn tiếng Anh. Ban để thời gian đó post lên cai desktop screenshot của bạn, nếu ai thấy thích thì liên hệ học hỏi. 

Tôi dùng openbox (có lẽ không có gì nhẹ hơn openbox nhiều), tint2.

Attachment: Screenshot from 2017-12-07 23-08-51.png
Description: PNG image