[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

"replace" lợi hạiArch+xfce4+xmonad cài để vọc, mò được cái xmonad.hs này trong https://1000hippos.wordpress.com/2017/04/02/xmonad-xfce/ 
mà chiêu "replace" lợi hại quá chừng. Bỏ lên đây kẻo quên mất địa chỉ và để ai cũng chạy xmonad xfce4 có tò mò thì dùng thử coi sao.

Attachment: xmonad.hs_1000HIPPOS
Description: Binary data