[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Nếu có ai có hứng thú muốn dịch MATE DesktopMình cũng có ý kiến như bác LG Optimusv, Làm lại những cái đã có là một sự lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc. Tiếng Anh càng ngày càng phổ biến, nên chắc sẽ có ít người dùng bản tiếng Việt. Đặc biệt là dân đã dùng được linux thì khả năng ngoại ngữ của họ cũng đã đạt đến một level nhất định nào đó.

Nếu có thể develop một ứng dụng nào đó phục vụ cho Người Việt thì chắc sẽ có nhiều anh em tham gia.

Vài lời chia sẻ cùng bác nhé ;)

Good luck!

2017-12-08 11:11 GMT+07:00 LG Optimusv <[email protected]>:
Dịch làm gì cho mất thời gian mà chưa chắc đọc đã dễ hiểu hơn tiếng Anh. Ban để thời gian đó post lên cai desktop screenshot của bạn, nếu ai thấy thích thì liên hệ học hỏi.

Tôi dùng openbox (có lẽ không có gì nhẹ hơn openbox nhiều), tint2.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/ff0bbd7d-d772-40fc-8491-f2aa451ecc1b%40googlegroups.com.