[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Arch cài mutt hay neomutt đều thất bạiCám ơn Kỳ Anh. Sẽ coi ngay.
Vừa hay đang làm theo trang này https://www.garron.me/en/go2linux/send-mail-gmail-mutt.html thì cũng vẫn bị (gõ trước một văn bản xxx.txt rồi send bằng mutt như hướng dẫn):

[[email protected] ~]$ mutt -s "Test from mutt" [email protected] < /tmp/message.txt
bash: /tmp/message.txt: No such file or directory
[[email protected] ~]$ nano /tmp/mess_tuigmail.txt
[[email protected] ~]$ mutt -s "Test from mutt" [email protected] < /tmp/mess_tuigmail.txt
TLSv1.2 connection using TLSv1.2 (ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305)
SASL authentication failed
Could not send the message.
[[email protected] ~]$


m k h _ s g n


On Thu, Oct 18, 2018 at 2:00 AM Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
Bác phải dùng "Application Passsword" của Gmail, chứ không phải Password Maikhai1149 của bác nhé. Hướng dẫn (tiếng Anh) có ở đây https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en.

Bác có thể dùng Thunderbird hay Claws-Mail cho tiện :)

On Thursday, October 18, 2018 at 6:37:09 AM UTC+7, maikhai wrote:
Tôi cài mutt (version dành cho Gmail) nhưng khi hoàn tất config trong .muttrc rồi chạy thử thì bị báo "Login fail".
Tiếp tục cài neomutt rồi chạy nó, nạp password Gmail Rất Cẩn Thận (và cả disable fcitx) , nhưng vẫn bị Gmail báo Login fail và :
"---NeoMutt: (no mailbox) [Msgs:0]---(threads/reverse-last-date-received)
No authenticators available or wrong credentials"
Đoán là bị Gmail chận chỗ nào đó. Có ai giúp fix không xin cám ơn trước.

--
Telegram group: https://t.me/linuxvn
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/vExjAo3Cgu0/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/748d54bd-3df4-4a3e-8473-8bface33ddc9%40googlegroups.com.