[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Arch xmonad CDDX_Cầu_Dừa_Đủ_XàiCài mới Arch, xong phần nhập gia rồi chỉ tùy tục thêm vô:
# pacman -S xmonad xmonad-contrib
# pacman -S xfce4-terminal
và edit một file xmonad.hs tối giản (có sẵn trên mạng) sao cho thay thế (replace) được cái xterm default bằng xfce4-terminal là xong. Xfce4-terminal chỉ là sở thích cá nhân, không bắt buộc.
Gõ $df thấy output rất nhẹ nhàng, khi xài cũng tiện vì có thể vừa coi cọp mạng bên phải vừa gõ cái gì đó bên trái, cắt dán lia lịa được. Hoan hô xmonad, cầu dừa đủ xài.