[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Có ai giúp chút hèhttp://hackage.haskell.org/package/taffybar

Cài vô rồi,edit .xinitrc như hướng dẫn rồi (thử cả 2 kiểu), vậy mà nó trơ trơ không xuất hiện.
Làm càng thêm tò mò muốn nhìn thấy nó ra răng ...