[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [OLPCVietnam] Re: Vung Vieng Village XO ProjectHello Nancie,

Thanks for the update. It is really to hear that.

@Hong and Mr. Quynh: I keep an XO at home, please take that if you need.

Nguyen Vu Hung


On Wed, Jan 4, 2012 at 09:36, Nancie Severs <[email protected]> wrote:
>    Hello my friends,
>>
>> Happy & Prosperous New Year to you all!
>>
>> I am settling back in to life at home in the USA. Tonight it will be 6
>> degrees below 0, Fahrenheit! It is cold!
>>
>> 1. I was so glad to participate in FOSSAsia this year. After I left
>> HCMC/SGN, I went to Cambodia to visit an XO laptop project there. I have 3
>> blog entries for that trip. In case you did not see them, they can be found
>> here:
>>
>> One on Siem Reap here:
>>
>> http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/nsevers/4/1321389428/tpod.html
>>
>> and 2 for my visit to the XO project in Reaksmy:
>>
>> http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/nsevers/4/1322029765/tpod.html
>>
>> and
>>
>> http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/nsevers/4/1323139581/tpod.html
>>
>> Here are some tips to help you navigate my blogs.
>>
>> A. Click on a photo anywhere in the entry and you will get a larger photo
>> with arrows to click and scroll through all photos. In that format, you'll
>> see the title and any comments I wrote on the right side too.
>>
>> B. You really only needed one link above. If you scroll down to the bottom
>> of the page, below the photos on any entry, and the Table of Entries
>> (Contents) appears below each entry. You can scroll and click on any Entry
>> from any other Entry.
>>
>> 2. Perhaps Mr. Quynh and/or Mr. Hong will soon be contacted by someone
>> from the VVV. Last week, a friend of mine had a trip planned to Halong Bay
>> on Indochina Junk, over the New Year's holiday. She had hoped to visit Vung
>> Vieng and I sent a letter with her. Her boat went to a different village but
>> she assures me that the letter will be hand delivered this week. I suggested
>> that someone from Vong Vieng get in touch with the volunteers in Hanoi. Ms.
>> Nguyet, of this group translated my letter into Vietnamese. Thanks Nguyet. I
>> wrote to my friends that run the souvenir shop in the VVV. Here is a copy of
>> what I wrote:
>>
>> Letter from Nancie to Vung Vieng Village
>>
>> 28 Tháng 12 2011

Thân chào Hương, Hồng, Nam & Hải
>>
>> Trước tiên tôi xin gửi lời Chúc mừng năm mới tới các bạn J
>> Thật khó tin là đã 2 năm rồi kể từ ngày tôi tới thăm làng Chài Vung Viêng
>> của các bạn và mang tới 12 laptop từ dự án Mỗi trẻ em một Laptop cùng hệ
>> thống pin năng lượng mặt trời. Tôi luôn mong các bạn và gia đình của các bạn
>> cũng như tất cả người dân & trẻ em ở làng Chài đều khỏe!
>>
>> Elaine là một người bạn của tôi, sẽ tới thăm Vịnh  Hạ Long theo tour của
>> Indochina Junk, vì vậy, tôi nhờ cô ấy gửi lá thư này tới cho các bạn.
>>
>> Tôi đã mất liên lạc về những chiếc máy tính Xos ở làng Chài Vung Viêng
>> trong một thời gian dài. Tôi muốn thông báo cho các bạn rằng hiện tại có
>> những tình nguyện viên tại Hà Nội & TP Hồ Chí Minh của dự án OLPC là người
>> Việt Nam, họ có thể trợ giúp để nâng cấp phần mềm cho những chiếc laptops và
>> hướng dẫn cách sử dụng các trò chơi/hoạt động trên XO bằng tiếng Việt. Các
>> tình nguyện viên đã Việt hóa các trò chơi/hoạt động trên máy XO, và với
>> những cập nhật mới có sẵn, XO cũng có thể chạy một phần mềm mở được gọi là
>> GNOME trong ngôn ngữ Việt Nam.GNOME có thể xuất hiện cửa sổ trên máy tính.
>> Để những tình nguyện viên có thể giúp đỡ trẻ em và người lớn tại Làng Chài
>> sử dụng XO, chúng tôi cần có contact liên lạc bằng điện thoại và/hoặc email.
>> Ở làng Chài có ai đang sử dụng những chiếc máy XO mà có thể liên lạc được
>> với những tình nguyện viên không? Người đó có thể là giáo viên tại lớp, hoặc
>> một người lớn nào đó hay thậm chí là một thanh thiếu niên thích sử dụng máy
>> tính.
>>
>> Để bắt đầu, người đó có thể liên hệ với Ông Vũ Quỳnh email
>> [email protected] và ông Trần Hồng theo email [email protected] tại Hà
>> Nội

Có lẽ Hồng hoặc ai đó có thể gửi mail và hỏi số điện thoại của chú
>> Quỳnh, anh Hồng.
>> 
Về tôi, gia đình tôi và tôi đang sống tốt ở Mỹ. Tôi đã có một cháu trai
>> đáng yêu 5 tháng tuổi ởi Bangkok. Năm nay tôi vừa mới tới thăm cháu. Tôi
>> cũng đã qua Thành phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ nhiều người quan tâm tới việc
>> mang XO tới cho trẻ em Việt Nam. Tôi cũng đã đi cùng Elaine đến một trường
>> học ở Campuchia có nhiều XO cho trẻ em. Những đứa trẻ đã học được rất nhiều
>> thứ với máy tính. Những đứa trẻ lớn hơn giờ đã có thể sử dụng được các loại
>> máy tính và có thể học được nhiều điều từ Internet, bởi vì họ đã có XO.
>> Tôi hy vọng rằng trẻ em ở làng chài Vung Viêng thích những chiếc máy XO mà
>> tôi đã mang tới. Và tôi rất mong muốn được nghe tin tức về việc những đứa
>> trẻ ở Vung Viêng sử dụng  XO như thế nào.
>>
>> Tôi xin chúc những điều tốt đẹp nhất luôn đến với các bạn J
Chúc mừng năm
>> mới!
>> Nancie
>> n[email protected]
>>
>>
>> December 28, 2011
>> Dear Huong, Hong (Rose:)), Nam and Mai,
>>
>> Happy New Year! I can hardly believe that it has been two years since I
>> visited the Vung Vieng Fishing Village and brought you 12 XO laptops from
>> the One Laptop Per Child project. I hope that you and your families and all
>> of the residents and children in Vung Vieng are well!
>>
>> I have asked my friend Elaine to bring you this letter when she visits
>> Halong Bay with Indochina Junk.
>>
>> I have not heard anything about the XOs in the VVV for a long time. I want
>> to tell you that there are volunteers now in Hanoi and HCMC with OLPC
>> Vietnam that can offer help to update the software on the laptops and to
>> show you a Help Activity instruction manual in Vietnamese language. The
>> volunteers have been working to translate the Sugar software for the XO into
>> Vietnamese. And with the new update that is available, the XO can also run
>> an open software called GNOME in the Vietnamese language. GNOME works a
>> little like windows on a PC.
>>
>> For Vietnamese people to help the children and adults in the VVV with the
>> laptops, we need to have a person for them to contact by phone and/or email.
>> Is there someone who has used the XOs that can be in touch with people who
>> can help? It could be a teacher, or another adult or even a teenager who
>> likes computers.
>>
>> To start, that person can contact in Hanoi,
>> Mr. Vu Do Quynh at [email protected]
>> and Mr. Hong D. Tran, [email protected]
>>
>> Perhaps Hong (Rose) or someone else can email them and get their phone
>> numbers.
>>
>> About me, my family and I are well in the USA. I have a new grandson, 5
>> months old in Bangkok. This year I visited him. I came to HCMC Vietnam and
>> met many people interested in getting XOs for Vietnamese children. I also
>> went with Elaine to a school in Cambodia that has XOs for many children. The
>> children there learn so much with them. The older children are now good on
>> all types of computers and can learn many things on the Internet too,
>> because they have XOs.
>>
>> I hope that the children in Vung Vieng like the XOs. And that I can hear
>> something about how the children use the laptops.
>>
>> Happy New Year!
>> My very best to all of you,
>> Nancie
>> [email protected]
>>
>> And, Happy New Year and my very best to all of the members of our OLPC
>> Vietnam Group!
>> Warm regards and personal thanks,
>> Nancie:)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>
>
> --
> Nancie
> This email came from my XO from OLPC!
> Please check out One Laptop Per Child at http://laptop.org/ and help make
> the world a better place!
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "OLPC Vietnam" group.
> To post to this group, send email to [email protected]
> To unsubscribe from this group, send email to
> [email protected]
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/olpc-vietnam?hl=en.-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/