[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hanoi Coding Dojo Session #27Dear fellows, xin chào các bạn,

Sorry for cross-posting, please disregard this email if it bothers you.

Xin lỗi vì đã cross-posting, xin vui lòng bỏ qua email này nếu như email nếu
như bạn không quan tâm đến.

(The English part is next to the Vietnamese part)

---
Vi-VN:

Mời các bạn tham dự buổi Hà Nội Coding Dojo thứ 27:

* vào thứ Bảy - 24 tháng 03 tới,
* từ 2:00 đến 4:00 chiều,
* tại trung tâm AUF/CNF - IFI, 42 Tạ Quang Bửu, Hà Nội.

Các câu hỏi thường gặp:

* Hà Nội Coding Dojo là gì?

 Hà Nội Coding Dojo là một buổi lập trình với mục đích nâng cao kỹ năng lập
 trình cho tất cả các thành viên bằng việc giải quyết với bài toán nhỏ (bằng
 mô hình Test-Driven-Development và BabyStep) trong không khi vui vẻ và thân
 mật. Mục tiêu của một buổi Dojo *không phải là để giải quyết bài toán hay
 đánh giá kỹ năng lập trình* mà để *học cách trở thành một lập trình viên tốt
 hơn*.

* Điều kiện để tham dự Hà Nội Coding Dojo là gì?

 Bạn chỉ cần biết lập trình, thậm chí biết một chút cũng được. Vậy là đủ!
 :-)

* Tôi có cần chuẩn bị gì khi tham dự một buổi Dojo không?

 Thông thường thì không. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn có thể chuẩn bị một vài
 bái toán để giải trong buổi Dojo ấy. Trong trường hợp đó, bạn chỉ cần chuẩn
 bị đề bài, không cần phải nghĩ cách giải từ trước. Ngoài ra, nếu bạn biết
 một ngôn ngữ lập trình và cách làm unit test trong ngôn ngữ ấy thì thật
 tuyệt vời!

* Tôi đã đọc website và xem repo trên Github, các bạn sử dụng các ngôn ngữ
 "quái" quá. Tôi không biết và không hiểu các ngôn ngữ ấy...

 Đó là bởi vì chúng tôi chưa có bạn tham gia :-P. Thông thường, chúng tôi
 chọn ngôn ngữ lập trình tại đầu buổi Dojo. Bất kỳ thành viên nào biết một
 ngôn ngữ lập trình nào đó và biết làm unit test trong ngôn ngữ đó đều có thể
 đề xuất ngôn ngữ sử dụng.

* Tôi muốn tham gia, nhưng tôi chẳng biết gì về Coding Dojo cả...

 Bạn không cần phải biết trước đâu. Hãy tham gia với chúng tôi rồi bạn sẽ
 thấy! ;-)

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hà Nội Coding Dojo, mời các bạn thăm
website của chúng tôi (song ngữ Anh/Việt): http://hanoicodingdojo.github.com

---
En-US:

I'm glad to announce that Hanoi Coding Dojo session #27 will be organized:

* on next Saturday - March 24th,
* from 2:00 PM to 4:00 PM,
* at AUF/CNF - IFI, 42 Ta Quang Buu, Hanoi.

Frequently asked questions:

* What is Hanoi Coding Dojo?

 Hanoi Coding Dojo is coding session with the purpose of improving coding
 skills by doing very small exercises in Test-Driven-Development model and
 BabyStep in a fun atmosphere. The goals of a session *neither to solve the
 problem nor to judge each other* but to *learn how to become a better
 programmer*.

* What are the requirements to join Hanoi Coding Dojo?

 Knowing how to program, even if it's just a little bit. That's all! :-)

* Do I have to prepare anything before the session?

 Generally no. But it would be great if you could prepare some problems
 to solve in the session. Just think of a problem, no need to try to solve
 before-hand. On the other hand, it's the best if you know a programming
 language and how to do unit test in that language.

* I read the website and saw your Github repo, you're using weird
 languages. I don't know them at all...

 That's because you're not in :-P. Usually we choose language by voting at
 the beginning of the session. Anyone with a programming language in which
 s/he knows how to do unit test could be chosen.

* I want to join, but I know nothing about Coding Dojo...

 You don't need to. Just come, join us and have fun! ;-)

For more information about Hanoi Coding Dojo, please visit our website
(English/Vietnamese): http://hanoicodingdojo.github.com

---

Best regards,
Dương "Yang"
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://cmpitg.github.com/
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----