[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [OLPCVietnam] Re: Tham gia OLPC VIetnam, tình nguyện viênWelcome to the OLPC Vietnam group Son! We will be happy to have you join our group.
Warm regards and thanks,
Nancie Severs:)

Hi
Son,

On Oct 3, 11:50 pm, Le Tung Son <[email protected]> wrote:
> Everyone I ask now you can join OLPC as the situation
> Volunteer with a form. I thank

The first Son to do is join the group on Google groups to OLPC
exchanging and receiving information of the group.
When registering the group, Son can introduce themselves who, what, in
where.

On the job, the Son can look up old posts. In the immediate future is in love
continue to translate into Vietnamese Sugar software and translation of documents
Sugar user guide. There are also some requirements if you modify the source code
Son programmers familiar language Python and other languages​​.

Wish good health


2011/10/3 Quynh Vu Do <[email protected]>
Chào Sơn,

On Oct 3, 11:50 pm, Lê Tùng Sơn <[email protected]> wrote:
> Mọi người cho em hỏi bây giờ em có thể tham gia OLPC như là tình
> nguyện viên bằng hình thức nào ạ. Em xin cảm ơn

Việc đầu tiên Sơn cần làm là gia nhập nhóm OLPC trên Google groups để
tiện trao đổi và nhận thông tin của nhóm.
Khi đăng ký vào nhóm, Sơn có thể tự giới thiều mình là ai, làm gì, ở
đâu.

Về các công việc, Sơn có thể tra cứu những posts cũ. Trước mắt có yêu
cầu tiếp tục dịch phần mềm Sugar sang tiếng Việt và dịch các tài liệu
hướng dẫn dùng Sugar. Cũng có một số yêu cầu về sửa đổi mã nguồn nếu
Sơn là lập trình viên quen thuộc ngôn ngữ Python và các ngôn ngữ khác.

Chúc mạnh khỏe

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "OLPC Vietnam" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/olpc-vietnam?hl=en.
--
Nancie
This email came from my XO from OLPC!
Please check out One Laptop Per Child at http://laptop.org/ and help make the world a better place!