[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Our SaigonLUG teamPlease notice that I wrote the first e-mail in both English and
Vietnamese. The English content follow the Vietnamese content.

On Jul 30, 2:27 am, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> Chào các bạn.
>
> Đây là e-mail thông báo được gửi từ mailing list dành riêng cho nhóm quản lí
> và các cộng tác viên của SaigonLUG, sẽ được dùng để thảo luận về các hoạt
> động, mục tiêu của SaigonLUG.
>
> Trang lưu trữ của mailing list:http://groups.google.com/group/saigonlug
> Địa chỉ e-mail của mailing list: [email protected]
>
> Trước mắt, việc quan trọng nhất chúng ta cần làm sẽ là thảo luận về phương
> pháp tổ chức sự kiện Saigon Software Freedom Day 2009 vào ngày 19 tháng 9
> tới đây. Vì thời gian không còn nhiều (khoảng 50 ngày) nên chúng ta cần phải
> quyết định nhanh và cụ thể kế hoạch tổ chức, sau đó sẽ dùng bản kế hoạch này
> để đi kêu gọi nhà tài trợ, nhằm gây quĩ cho việc tổ chức sự kiện. Mình đề
> nghị là bản kế hoạch này cần hoàn thành vào trước ngày 15 hoặc chậm nhất
> cũng phải trước là ngày 20 tháng 8.
>
> Hãy nhớ rằng một khi đã được tham gia vào nhóm này thì tất cả mọi thành viên
> trong nhóm đều bình đẳng. Không có người lãnh đạo ở đây, tất cả chúng ta đều
> là thành viên của Saigon SFD Team. Mọi quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở
> ý kiến của từng thành viên. Rất mong mọi người sẽ tham gia đóng góp ý kiến
> nhiệt tình để cho ngày hội được tổ chức thành công tốt đẹp. Nếu mọi người
> thấy có thể mời ai tham gia nhóm tổ chức sự kiện thì hãy đừng ngần ngại gửi
> thư mời họ tham gia thảo luận trong mailing list này.
>
> * Chú ý khi tham gia thảo luận thì mình mong là nếu có thể thì các bạn vui
> lòng viết e-mail bằng song ngữ Anh - Việt nhằm tạo thuận lợi cho tất cả
> thành viên. Trong trường hợp bạn chỉ có thể viết e-mail bằng tiếng Việt thì
> cũng không sao, các thành viên khác trong nhóm có thể giúp tóm tắt ý chính
> của bạn bằng tiếng Anh để cho các thành viên không nói được tiếng Việt có
> thể hiểu và cùng tham gia thảo luận với chúng ta.
>
> Một điều cuối cùng mình nhắc lại, đó là một khi đã tham gia vào mailing list
> này thì mọi người chúng ta đều bình đẳng và đều là thành viên của cùng một
> đội. Do vậy, chỉ cần mọi người sẽ tham gia thảo luận nhiệt tình thì tất cả
> chúng ta sẽ có thể trở thành một đội SFD tuyệt vời!
>
> Thân mến
> An.
>
> ------------------------------------------------------------------------------
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> Hi guys.
>
> This is the announcement e-mail sent from the private mailing list of
> SaigonLUG. It is reserved only for the group's managers and cooperators to
> discuss about SaigonLUG's activities and plans.
>
> Our mailing list's homepage:http://groups.google.com/group/saigonlug
> Our group e-mail address: [email protected]
>
> The first and the most important thing we have to do asap is to discuss
> about the celebration plan for the Saigon Software Freedom Day 2009 in Sept
> 19. Because there is only about 50 days left, I think we should discuss and
> build a detailed plan quickly then we will use it to find sponsors and raise
> money for celebration. I suggest that our plan should be finished before Aug
> 15 or at least, Aug 20.
>
> Please remember that all members of this mailing list are EQUAL. There is no
> leader, no manager here, we all are the members of the Saigon SFD Team!
> Every decision will be based on the members' selection. I hope we can make a
> great celebration plan so we can have a great Software Freedom Day and then,
> we will be a *great SFD Team*!
>
> Cheers!!
> An.
> --
> An Nguyen
>
> Phone number: +84 943 747 749
> Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> Contact Information:http://st-konqueror.blogspot.com
>
> Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG):http://SaigonLUG.org
> Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG):http://www.SaigonLinux.org
> Projekt AntOS :http://projektantos.wordpress.com
>
> "For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy