[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chương trình tổ chức (bản nháp)@An Nguyen: sau buổi gặp mặt, An là người nắm giữ các phân công công
việc nên em thêm vào phần phân công ở phía sau luôn. Ngoài ra như  anh
đã trao đổi với An, là anh hay Hưng tham gia ngày hội với tư cách cá
nhân, Lạc Tiên chỉ tham gia tài trợ một phần nếu cần.
@Anh Hung Nguyen: nếu JavaVietnam.org (hay đại diện) tham gia thì e
lấy thêm thông tin để bổ sung vào BTC nhé. Ngoài ra e viết Press
Release xong thì cho a một bản nhé, a cần để gửi cho Diễn đàn doanh
nghiệp. Anh nghĩ em cũng nên nhờ thầy Thái Sơn gửi cho Tuổi Trẻ và
Thanh niên luôn.