[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chương trình tổ chức (bản nháp)Mình sẽ phụ trách chuẩn bị cho khán phòng A và demo. Có anh Kỳ Anh giúp
đỡ :D
On Mon, 2009-09-07 at 08:09 +0700
, An Nguyen wrote:
> Chào mọi người, đây là chương trình (bản nháp) mà em soạn từ bản
> chương trình của anh Lâm. mọi người xem qua rồi đóng góp ý kiến nhanh
> chóng giúp em nhé. :-)
> 
> Em cám ơn.
> 
> -- 
> An Nguyen
> 
> Phone number: +84 943 747 749
> Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com
> 
> Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
> Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG):
> http://www.SaigonLinux.org
> Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com
> 
> 
> "For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com