[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Saigon SFD 2009 Attendee ListI've shared a document with you:

Saigon SFD 2009 Attendee List
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AntMySw65QaPdGVEVFlRcE9FOXR2YnNTNVVtVkk3M0E&hl=en

It's not an attachment -- it's stored online at Google Docs. To open this document, just click the link above.
Hi mọi người,

Hùng share với mọi người form đăng kỳ cho SFD 2009. Khi An post thông tin lên xong thì add thêm 1 page cho form rồi embed nó vào, giống như là Barcamp Saigon đã làm nhé.
Cheers,