[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListÀ đúng rồi đó anh, form đó khi go live thì người ta sẽ điền thông tin về tên tuôi, đơn vị, chủ đề mình quan tâm/ thuyết trình.

Em nghĩ làm như vậy sẽ khuyến khích mọi người ai có mong muốn thuyết trình có thể đăng kỳ ngay và mình sẽ liên hệ với họ để confirm.

Em sẽ up cái form lên saigonlug.org để mọi người tiện hình dùng :-)
Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Ted Turner  - "Sports is like a war without the killing."

2009/9/7 Anh K. Huỳnh <[email protected]>

On Mon, 07 Sep 2009 03:25:56 +0000
[email protected] wrote:

> I've shared a document with you:
>
> Saigon SFD 2009 Attendee List
> http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AntMySw65QaPdGVEVFlRcE9FOXR2YnNTNVVtVkk3M0E&hl=en
>
> It's not an attachment -- it's stored online at Google Docs. To
> open this document, just click the link above.
>
> Hi mọi người,
>
> Hùng share với mọi người form đăng kỳ cho SFD 2009. Khi An post
> thông tin lên xong thì add thêm 1 page cho form rồi embed nó vào,
> giống như là Barcamp Saigon đã làm nhé.

Sorry mình không tham gia Barcamp SG nên khôgn rõ làm gì với cái file trống trơn đó. Có phải là ghi vào đó chủ đề mình sẽ trình bày tại SFD không?

Thanks,

--
Anh K. Huynh
Homepage: http://viettug.org/