[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chương trình tổ chức (bản nháp)Em nghĩ 9h bắt đầu là đẹp. 8h là thời gian gặp. Để mọi người đến đông đủ. 8h30 chúng ta sẽ tiến hành khai mạc. 9h bắt đầu các bài thuyết trình.

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Pablo Picasso  - "Computers are useless. They can only give you answers."

2009/9/7 Lâm Võ <[email protected]>

có nên làm 9h ngày 19/9/2009?