[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chương trình tổ chức (bản nháp)không phải là gấp hay không mà ở hiệu quả quảng bá.

On Sep 7, 1:09 pm, Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> Em nghĩ 9h bắt đầu là đẹp. 8h là thời gian gặp. Để mọi người đến đông đủ.
> 8h30 chúng ta sẽ tiến hành khai mạc. 9h bắt đầu các bài thuyết trình.
>
> Nguyen Anh Hung
> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
> Tech Propulsion Labs
> Mobile: +84987 005 477
> Twitter:http://www.twitter.com/anhhung
> Blog:    http://www.fresco20.com
> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
>
> Pablo Picasso<http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pablo_picasso.html>
> - "Computers are useless. They can only give you answers."
>
> 2009/9/7 Lâm Võ <[email protected]>
>
>
>
> > có nên làm 9h ngày 19/9/2009?