[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chương trình tổ chức (bản nháp)OK vậy thống nhất như hôm trước mình sẽ để thời gian bắt đầu là 8 giờ nhé.

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Samuel Goldwyn  - "I'm willing to admit that I may not always be right, but I am never wrong."

2009/9/7 Hung Nguyen <[email protected]>
On 09/07/2009 01:15 PM, Anh Hung Nguyen wrote:
Ý em nói là 8h sẽ là thời gian mọi người được mời đến :-) Năm trước Barcamp cũng làm giờ này và thấy ok, em nghĩ không sao.

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Jonathan Swift  - "May you live every day of your life."

2009/9/7 Lâm Võ <[email protected]>

không phải là gấp hay không mà ở hiệu quả quảng bá.

On Sep 7, 1:09 pm, Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> Em nghĩ 9h bắt đầu là đẹp. 8h là thời gian gặp. Để mọi người đến đông đủ.
> 8h30 chúng ta sẽ tiến hành khai mạc. 9h bắt đầu các bài thuyết trình.
>
> Nguyen Anh Hung
> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
> Tech Propulsion Labs
> Mobile: +84987 005 477
> Twitter:http://www.twitter.com/anhhung
> Blog:    http://www.fresco20.com
> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
>
> Pablo Picasso<http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pablo_picasso.html>
> - "Computers are useless. They can only give you answers."
>
> 2009/9/7 Lâm Võ <[email protected]>
>
>
>
> > có nên làm 9h ngày 19/9/2009?

Nếu em để thời gian là 9h thì mấy giờ người tham dự sẽ đến.
Nếu em để 8h bắt đầu thì không hại ơ điểm nào cả.


-- 
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

mQGiBEpbkIcRBADimuHAVpdmBX1plM/5mgtYEGH7JEiDVIZbPG0P/BUZ9a4g+Roj
t8mHArnsx/9k+V9ZUXzh0YZIXj8h3hoN/Fb6l+dzHIXkaNs2bhYYvasw/GVOZtAR
8T2tVOGx14eBlOZy/ura6w3gfAlt0OKcqfeteKfZfg4Ru5S2Se5GaKT5CwCg6ZCa
MW0a/oT1pcZQ5ZLuaJabDdUEAIdAu6OaFCUz7kJ8GKiEQ25071pF1fn/GVPyapA1
tEYI4i0sNqt7feg0Gk0wRYXXBP4FsuA4KDnRF5tOsHde/BwgmCWEizajklwDBQ0Q
ialUsqDdxcCCS1CDpYXwPVOgoNtsIaAASyvdgEp6lLMhLlmzBChpU2VYrft2U1Yt
LlXpBADfsZZgoLJvcmDlhHKSISMXfpb2WpES7Kh+wvPOPk5cXHqFHfMg5yPCSlBG
Jj283/rO4Vif/HsomyqjgyP3k53SCVGegye31jiyyXFXkJDTfCPUF797gfO7GzPM
HKcLsSxrAcSqvsU0ogJmiavE1NRzyXpBB/lNGXb/nwxvMjTKDLQ7SHVuZyBOZ3V5
ZW4gKE9wZW5zb3VyY2UgVmlldE5hbSBGb3VuZGVyKSA8d2hhdHZuQHlhaG9vLmNv
bT6IYAQTEQIAIAUCSluQhwIbAwYLCQgHAwIEFQIIAwQWAgMBAh4BAheAAAoJEK1m
zfhIu2xoqhUAnimbSWt+fxbvqT7pk+i/TSMKw0FZAJ9tvaDVj7ZV4nU1tEHP4EVS
2+PGorkCDQRKW5CHEAgAmlrOw6oagxDH6rmr/0ulYbZpxmEMDHF47ZmOjmlCuESW
faM3LI8AAVprdT+1agsKZk5lmj6rRK00H+jhD/5KBRxQhtxqyzA4Zh6DSSlDRkfp
RwwYYKq//kNWAiFjI+ZBsIHtNW2h0/woJmxthKMUfWbvEvTLXYuHJyea4ULI84ek
kQTMDb8g7tJDcd9+Hu8u1AfJSCLnjTpDtUNOqsP8BWZUyGvcQxYWwpmVxlUzGfUs
U5VBRbU9uIzqhzm33nVs2M313nJSrXPi20yF7Tw8kn/SF/QHjgbFxfix33JgAg2c
L2im2IMU3xEYi79u3vX8l65g+RctCyJas+tdDbDWpwADBQf+O+NGu46yAYBPLuCh
AZko7GZYwCmAgnTsX3tjpfkdXUoecWEWC7CNVGg4EnOAwlom4kBVsMNoevaXIP/+
DHnTAMsrgKqnL0HErRQ2/xMggWJp+O1xtYoo99i918DtvzOxuZq9rbep27LMUqAn
8C8k2O7GgHTYf9eWPmZfyIzIpfMAOkacBS8a3QpikEB2WQ10x7KVZciBkX4jJfL3
EEP3BC2UoChfymfxvP6iru/qOduc5Tvz3Ek/8vfrDcCh3zOKsJkjDH3x7sa5Zni5
w2vJ8AbzqcCxDG0ChEvzQdRbx3xq3mS0TdnAWutuao08TsDXPDG55r4j5NaLcRNv
jyh4bohJBBgRAgAJBQJKW5CHAhsMAAoJEK1mzfhIu2xojI4An1JegE+A+gkIxXey
mIzQaYWVMndVAJ9uVUjhCZhLw1hKK5vw484p+QIPzw==
=wPxK
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----