[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Chương trình tổ chức (bản nháp)@An: Hưng nghĩ thông cáo báo chí hay một thông báo chính thức sẽ là việc cần ưu tiên làm ngay, có cái này thì mới có thể gửi thông tin quảng bá được (ngay cả mời sinh viên tham dự cũng cần thông tin chính thức như vậy).

Việt Hưng


2009/9/7 Anh Hung Nguyen <[email protected]>
OK vậy thống nhất như hôm trước mình sẽ để thời gian bắt đầu là 8 giờ nhé.

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Samuel Goldwyn  - "I'm willing to admit that I may not always be right, but I am never wrong."

2009/9/7 Hung Nguyen <[email protected]>

On 09/07/2009 01:15 PM, Anh Hung Nguyen wrote:
Ý em nói là 8h sẽ là thời gian mọi người được mời đến :-) Năm trước Barcamp cũng làm giờ này và thấy ok, em nghĩ không sao.

Nguyen Anh Hung
Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
Tech Propulsion Labs
Mobile: +84987 005 477
Twitter: http://www.twitter.com/anhhung
Blog:    http://www.fresco20.com
Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung

Jonathan Swift  - "May you live every day of your life."

2009/9/7 Lâm Võ <[email protected]>

không phải là gấp hay không mà ở hiệu quả quảng bá.

On Sep 7, 1:09 pm, Anh Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
> Em nghĩ 9h bắt đầu là đẹp. 8h là thời gian gặp. Để mọi người đến đông đủ.
> 8h30 chúng ta sẽ tiến hành khai mạc. 9h bắt đầu các bài thuyết trình.
>
> Nguyen Anh Hung
> Assistant Project Manager/ Consultant/ Business Analyst
> Tech Propulsion Labs
> Mobile: +84987 005 477
> Twitter:http://www.twitter.com/anhhung
> Blog:    http://www.fresco20.com
> Skype: anhhung.n | Yahoo: hero.tuxer | Gtalk: anhhung
>
> Pablo Picasso<http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pablo_picasso.html>
> - "Computers are useless. They can only give you answers."
>
> 2009/9/7 Lâm Võ <[email protected]>
>
>
>
> > có nên làm 9h ngày 19/9/2009?

Nếu em để thời gian là 9h thì mấy giờ người tham dự sẽ đến.
Nếu em để 8h bắt đầu thì không hại ơ điểm nào cả.


-- 
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

mQGiBEpbkIcRBADimuHAVpdmBX1plM/5mgtYEGH7JEiDVIZbPG0P/BUZ9a4g+Roj
t8mHArnsx/9k+V9ZUXzh0YZIXj8h3hoN/Fb6l+dzHIXkaNs2bhYYvasw/GVOZtAR
8T2tVOGx14eBlOZy/ura6w3gfAlt0OKcqfeteKfZfg4Ru5S2Se5GaKT5CwCg6ZCa
MW0a/oT1pcZQ5ZLuaJabDdUEAIdAu6OaFCUz7kJ8GKiEQ25071pF1fn/GVPyapA1
tEYI4i0sNqt7feg0Gk0wRYXXBP4FsuA4KDnRF5tOsHde/BwgmCWEizajklwDBQ0Q
ialUsqDdxcCCS1CDpYXwPVOgoNtsIaAASyvdgEp6lLMhLlmzBChpU2VYrft2U1Yt
LlXpBADfsZZgoLJvcmDlhHKSISMXfpb2WpES7Kh+wvPOPk5cXHqFHfMg5yPCSlBG
Jj283/rO4Vif/HsomyqjgyP3k53SCVGegye31jiyyXFXkJDTfCPUF797gfO7GzPM
HKcLsSxrAcSqvsU0ogJmiavE1NRzyXpBB/lNGXb/nwxvMjTKDLQ7SHVuZyBOZ3V5
ZW4gKE9wZW5zb3VyY2UgVmlldE5hbSBGb3VuZGVyKSA8d2hhdHZuQHlhaG9vLmNv
bT6IYAQTEQIAIAUCSluQhwIbAwYLCQgHAwIEFQIIAwQWAgMBAh4BAheAAAoJEK1m
zfhIu2xoqhUAnimbSWt+fxbvqT7pk+i/TSMKw0FZAJ9tvaDVj7ZV4nU1tEHP4EVS
2+PGorkCDQRKW5CHEAgAmlrOw6oagxDH6rmr/0ulYbZpxmEMDHF47ZmOjmlCuESW
faM3LI8AAVprdT+1agsKZk5lmj6rRK00H+jhD/5KBRxQhtxqyzA4Zh6DSSlDRkfp
RwwYYKq//kNWAiFjI+ZBsIHtNW2h0/woJmxthKMUfWbvEvTLXYuHJyea4ULI84ek
kQTMDb8g7tJDcd9+Hu8u1AfJSCLnjTpDtUNOqsP8BWZUyGvcQxYWwpmVxlUzGfUs
U5VBRbU9uIzqhzm33nVs2M313nJSrXPi20yF7Tw8kn/SF/QHjgbFxfix33JgAg2c
L2im2IMU3xEYi79u3vX8l65g+RctCyJas+tdDbDWpwADBQf+O+NGu46yAYBPLuCh
AZko7GZYwCmAgnTsX3tjpfkdXUoecWEWC7CNVGg4EnOAwlom4kBVsMNoevaXIP/+
DHnTAMsrgKqnL0HErRQ2/xMggWJp+O1xtYoo99i918DtvzOxuZq9rbep27LMUqAn
8C8k2O7GgHTYf9eWPmZfyIzIpfMAOkacBS8a3QpikEB2WQ10x7KVZciBkX4jJfL3
EEP3BC2UoChfymfxvP6iru/qOduc5Tvz3Ek/8vfrDcCh3zOKsJkjDH3x7sa5Zni5
w2vJ8AbzqcCxDG0ChEvzQdRbx3xq3mS0TdnAWutuao08TsDXPDG55r4j5NaLcRNv
jyh4bohJBBgRAgAJBQJKW5CHAhsMAAoJEK1mzfhIu2xojI4An1JegE+A+gkIxXey
mIzQaYWVMndVAJ9uVUjhCZhLw1hKK5vw484p+QIPzw==
=wPxK
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----