[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee List

2009/9/7 Hung Nguyen <[email protected]>

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Ta có nên làm một bài phát biểu vê  open source software,  free software
dạng như what? why? how? who? không? Ngắn gọn, không màu mè nhưng đủ
truyển đạt ý tưởng.

Cái nào nếu có thể thì anh em cứ để em lo vì nó căn bản. Chuyện khó hơn nhường cho các anh em. :-)

--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy