[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Saigon SFD 2009 Attendee ListCó thể nói trong phần khai mạc không?

On Mon, 2009-09-07 at 23:35 +0700, An Nguyen wrote:
> 
> 
> 2009/9/7 Hung Nguyen <[email protected]>
>     
>     -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>     Hash: SHA1
>     
>     
>     Ta có nên làm một bài phát biểu vê open source software,
>     free software
>     dạng như what? why? how? who? không? Ngắn gọn, không màu mè
>     nhưng đủ
>     truyển đạt ý tưởng.
> 
> Cái nào nếu có thể thì anh em cứ để em lo vì nó căn bản. Chuyện khó
> hơn nhường cho các anh em. :-)
> 
> 
> -- 
> An Nguyen
> 
> Phone number: +84 943 747 749
> Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
> Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com
> 
> Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
> Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG):
> http://www.SaigonLinux.org
> Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com
> 
> 
> "For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com