[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: to Anh HùngCác thông tin em cần gấp:

+ Quyền truy cập và sửa đổi 2 đoạn nhúng vào trang đăng kí: "danh sách tham gia" và "mẫu đăng kí"
+ Cơ chế đăng kí như thế nào? Có phải là từ Form => Private List => Atendee List không?

Để em cấu trúc site và tạo trang đăng kí để cho phù hợp với trang web hiện nay.

Cám ơn anh


On Tue, Sep 8, 2009 at 5:29 AM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
Anh Hùng gửi gấp cho em mẫu đơn đăng kí để em sắp xếp lên website. ý em là cho em quyền edit của mẫu đơn đó.

--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy--
An Nguyen

Phone number: +84 943 747 749
Yahoo/ Gtalk/ Skype/ Facebook/ Twitter: Konqueror112
Contact Information: http://st-konqueror.blogspot.com

Saigon GNU/Linux User Group (aka SaigonLUG): http://SaigonLUG.org
Vietnam Professional Linux/UNIX User Group (aka ViPLUG): http://www.SaigonLinux.org
Projekt AntOS : http://projektantos.wordpress.com


"For a world without walls" -- An Nguyen's philosophy