[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Khao sat dia diemMọi người có cần đi khảo sát địa điểm không? Mình muốn xem phòng máy thế
nào để lo việc cài đặt. Nên sắp xếp 1 ngày để mọi người trong BTC cùng
đi luôn.
-- 
Moriator
Email: moriator[at]gmail.com